Polityka prywatności

Przygotowana w oparciu o przepisy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w trakcie kontaktu z MamoPomogeCi.org jest Ewlina Taraszkiewicz („Administrator”).
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 1) realizacji kontaktu z Administratorem; 2) odpowiedzi na przesłane zapytania; 3) przedstawienia odpowiedzi;
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych we wskazanych celach będą:  (1) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu kontaktu, odpowiedzi na zadane pytania; (2) przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie; (3) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  1. Państwa dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej.
  1. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem, odpowiedzi na przesłane zapytania, wykonania świadczenia usług prawnych.
  1. Dane mogą być udostępniane wyłącznie w niezbędnym zakresie usługodawcom, z którymi Administrator podjął współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Administratora, w tym podatkowym, księgowym, finansowym, a także świadczącym usługi hostingowe. Dane mogą być udostępniane odpowiednim organom podatkowym lub celno-skarbowym, a także innym organom administracji publicznej lub samorządowej, jeżeli będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa.
  1. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, na podstawie odpowiednich przepisów Rozporządzenia przysługują Państwu prawo do: sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa); sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).
  1. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez zachowania wymogów przewidzianych przepisami Rozporządzenia.