Pozew o rozwód – jak go napisać, jakich potrzebujemy dokumentów, co działa na naszą korzyść i niekorzyść.

Joanna Wróczyńska

Sposobem na prawne rozwiązanie związku małżeńskiego jest złożenie do Sądu Okręgowego, pozwu o rozwód i uzyskanie prawomocnego* wyroku rozwodowego orzekającego o rozwiązaniu związku małżeńskiego.

*Prawomocny oznacza, że wydany został wyrok, od którego w terminie (zazwyczaj) 14 dni + tydzień na złożenie wniosku o wydanie uzasadnienia wyroku, od wydania nie została złożona apelacja.

Aby uzyskać wyrok rozwodowy, musisz napisać i złożyć do sądu pozew o rozwód.

Pozew o rozwód składa się z:

 1. Sądu, do którego składamy pozew – ZAWSZE Sąd Okręgowy,
 2. Twoje dane tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, jako POWÓDKA;
 3. Dane Twojego męża tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, jako POZWANEGO;
 4. Pozew o rozwód jest płatny opłatą stałą – 600,00- zł. Musisz uiścić tą opłatę na nr konta wskazany w Sądzie, a potwierdzenie przelewu dołącz do pozwu o rozwód, jako załącznik.
 5. Zatytułowanie pisma jako – POZEW O ROZWÓD;
 6. Wskazanie o co WNOSISZ np. orzeczenie rozwodu (z orzekaniem o winie/bez orzekania o winie), o to by Sąd orzekł, że miejscem zamieszkania Twojego dziecka jest Twoje miejsce zamieszkania.

W przypadku, gdy macie małoletnie** dzieci to możesz załączyć albo plan rodzicielski*** albo wnieść o ustalenie obowiązku alimentacyjnego (wskazać kwotę), o opiekę/kontakty nad dziećmi (wskazanie dni kiedy Ty i Twój partner będziecie się opiekować dziećmi).

**Małoletni – osoba przed ukończeniem 18 roku życia.

**Plan rodzicielski – to porozumienie napisane wspólnie przez rodziców, w którym opisujecie o sposobie utrzymania dziecka, miejscu zamieszkania dziecka i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

 1. Wskazanie dowodów, na które będziesz się powoływać w uzasadnieniu pozwu, czyli wypisanie, kto może być świadkiem (np. Twoi rodzice, znajomi), czy chcesz być przesłuchana jako Strona oraz dokumentacja czyli, korespondencja mailowa, SMS z partnerem, znajomymi – wszystko co możesz wskazać, że więź fizyczna, uczuciowa i majątkowa między Wami nie istnieje.
 2. Wskazanie, czy próbowałaś dojść z mężem do porozumienia bez pomocy Sądu np. czy przeprowadzaliście mediację, czy proponowałaś stworzenie planu wychowawczego, czy Twój partner był zainteresowany bezsądowym rozwiązaniem Waszej sytuacji;
 3. Uzasadnienie pozwu czyli opisanie, że jesteście małżeństwem, gdzie zawarliście związek małżeński, czy macie dzieci, jeśli tak to wskazanie odpisów ich aktu urodzenia, kiedy zaczęło się między Wami psuć, kiedy przestaliście spędzać ze sobą czas, współżyć, kiedy czułaś, że już go nie kochasz, kiedy oddzieliliście swoje wydatki.
 4. Podpis pod pozwem o rozwód. Podpisz się osobiście imieniem i nazwiskiem.
 5. Załączniki:
  • Odpis aktu małżeństwa,
  • Odpis aktu urodzenia dzieci (jeśli je posiadasz),
  • Dokumentacja, którą chcesz pokazać Sądowi (korespondencja mail, SMS z partnerem, znajomymi itp.)
  • Potwierdzenie opłaty stałej od pozwu (600,00- zł),
  • Druga kopia pozwu z załącznikami.
 6. Pozew o rozwód składasz w 2 KOPIACH (pozew + załączniki (dokumentacja)). Jedna kopia idzie do Sądu, a druga do Twojego partnera.

Sąd wyda wyrok rozwodowy gdy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia. Przez trwały i zupełny rozpad pożycia, na myśli mamy pozytywne przesłanki orzeczenia rozwodu czyli:

 1. Ustanie więzi fizycznej – to np. wspólne działania, starania do zaspokajania wzajemnych potrzeb życiowych;
 2. Ustanie więzi uczuciowej – to np. stwierdzenie, że nie kocha się drugiej osoby i od kiedy ten stan się utrzymuje;
 3. Ustanie więzi majątkowej – to np. wspólne miejsce zamieszkania, współdecydowanie o wydatkach.

Niestety, oprócz pozytywnych przesłanek, istnieją również negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu takie jak:

 1. Dobro małoletnich dzieci – potrzeby dziecka przy rozwodzie mają pierwsze miejsce, więc jeśli w trakcie przeprowadzenia postępowania dowodowego (wysłuchanie wskazanych przez Ciebie świadków, Ciebie (jeśli o to wnosisz), przejrzenie dołączonych przez Ciebie dokumentów np. screen’ów konwersacji ze znajomymi, ojcem dziecka) i uzna, że dziecko przez orzeczenie rozwodu nie będzie miało zapewnionych podstawowych potrzeb, to nie wyda wyroku sądowego;
 2. Zasady współżycia społecznego – to np. sytuacja, gdzie Twój partner nie jest w stanie funkcjonować bez pomocy osoby trzeciej (w wyniku postępującej choroby, niepełnosprawności), a Ty jako jego żona jesteś jedyną możliwą osobą do pomocy;
 3. Wina małżonka składającego pozew o rozwód – to np. sytuacja, gdzie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd uzna, że osoba, która pozew złożyła (powód) jest jedyną winną rozpadu związku małżeńskiego czyli, to ona zdradziła, jej zachowania sprawiły, że nastąpiło ustanie więzi fizycznej, uczuciowej, materialnej, ta osoba, nie stara się by ratować małżeństwo.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu rozwodowego, planu rodzicielskiego lub porady prawnej skontaktuj się z nami na pomoc@mamopomogeci.org